โครงการจ้างที่ปรึกษาวาง / ปรับปรุง
ผังเมืองรวมสมุทรปราการ (ปรับปรุงครั้งที่ 3)
จังหวัดสมุทรปราการ เป็นจังหวัดหนึ่งในภาคกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ที่มีการเติบโตของประชากร เศรษฐกิจ และสังคมอย่างรวดเร็ว จึงมีความจำเป็นต้องมีมาตรการทางผังเมืองเป็นเครื่องมือในการควบคุมและส่งเสริมการพัฒนาของเมือง เกี่ยวกับโครงการ
การประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน กำหนดการประชุม ในการวางและจัดทำผังเมืองรวมสมุทรปราการ (ปรับปรุงครั้งที่ 3) ขอเชิญเข้าร่วม วันที่ 9, 12 และ 13 มิถุนายน 2566 ในวัน เวลา และสถานที่ตามรายละเอียดด้านล่าง ซึ่งเป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองที่ดิน หรืออาคาร ที่ตั้งอยู่ในเขตท้องที่ที่จะวางและจัดทำ
ผังเมืองรวมสมุทรปราการ (ปรับปรุงครั้งที่ 3)
ไปตรวจดูแผนที่แสดงเขตท้องที่ที่จะวางและจัดทำ
ผังเมืองรวม และเอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
ขอเชิญประชาชน เอกสารปิดประกาศ 15 วัน
ตรวจสอบร่างผังการใช้ประโยชน์ที่ดิน ตรวจสอบร่างผังการใช้ประโยชน์ที่ดิน
การวางและจัดทำผังเมืองรวมสมุทรปราการ (ปรับปรุงครั้งที่ 3) สถานที่ปิดประกาศ 15 วัน ดาวน์โหลดแบบฟอร์มคำขอสงวนสิทธิ์ในการยื่นคำร้องของผู้มีส่วนได้เสียฯ ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม ยื่นใบคำร้องแสดงความเห็นเกี่ยวกับข้อกำหนดการใช้ประโยชน์ที่ดินพร้อมสงวนสิทธิ์
ตั้งแต่วันที่ 9 – 28 มิถุนายน 2566
ได้ที่ Email : spk15days@gmail.com
ยื่นใบคำร้องแสดงความเห็นเกี่ยวกับข้อกำหนด
การใช้ประโยชน์ที่ดินพร้อมสงวนสิทธิ์
ตั้งแต่วันที่ 9 – 28 มิถุนายน 2566
ได้ที่ Email : spk15days@gmail.com

ข่าวประชาสัมพันธ์

กำหนดการประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน
ในการวางและจัดทำผังเมืองรวมสมุทรปราการ (ปรับปรุงครั้งที่ 3)

สถานที่ปิดประกาศ 15 วัน

เอกสารปิดประกาศ 15 วัน

ตรวจสอบร่างผังการใช้ประโยชน์ที่ดิน

ช่องทางยื่นใบคำร้องแสดงความเห็นเกี่ยวกับข้อกำหนดการใช้ประโยชน์ที่ดินพร้อมสงวนสิทธิ์
ผ่านระบบอินเตอร์เน็ต 2 ช่องทาง

สามารถยื่นได้ตั้งแต่วันที่ 9 – 28 มิถุนายน 2566

กรอกแบบฟอร์มคำขอสงวนสิทธิ์
ยื่นผ่านโครงการวางและจัดทำผังเมืองรวมสมุทรปราการ
ได้ที่ Email : spk15days@gmail.com

สถานที่ปิดประกาศ 15 วัน

เอกสารปิดประกาศ 15 วัน

ตรวจสอบร่างผังการใช้ประโยชน์ที่ดิน

ช่องทางยื่นใบคำร้องแสดงความเห็นเกี่ยวกับข้อกำหนดการใช้ประโยชน์ที่ดินพร้อมสงวนสิทธิ์
ผ่านระบบอินเตอร์เน็ต 2 ช่องทาง

สามารถยื่นได้ตั้งแต่วันที่ 9 – 28 มิถุนายน 2566

กรอกแบบฟอร์มคำขอสงวนสิทธิ์
ยื่นผ่านโครงการวางและจัดทำผังเมืองรวมสมุทรปราการ
ได้ที่ Email : spk15days@gmail.com

รายละเอียดประกาศ

โฆษณาทางเว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดและกรมโยธาธิการและผังเมือง ป้ายประชาสัมพันธ์และสื่อต่างๆ (ท้องที่วางผังเมืองรวม วัน เวลา สถานที่ที่จะจัดประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็นและปรึกษาหารือกับประชาชน และสิทธิของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่จะยื่นคำร้องและแสดงความเห็นฯ) (ติดต่อกันไม่น้อยกว่า 7 วัน)

ระหว่างวันที่ 18 – 24 พฤษภาคม 2566

เผยแพร่ประกาศ แผนที่ และแผนผังเมืองรวมสมุทรปราการ (ปรับปรุงครั้งที่ 3) ผ่านทางเว็บไซต์ของกรมโยธาธิการและผังเมือง เว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด และเว็บไซต์ของโครงการ (ก่อนการประชุมไม่น้อยกว่า 15 วัน)

ระหว่างวันที่ 25 พฤษภาคม 2566 – 28 มิถุนายน 2566

ปิดประกาศเอกสาร แผนที่ และแผนผังเมืองรวมสมุทรปราการ (ปรับปรุงครั้งที่ 3) ณ สถานที่ปิดประกาศ (ไม่น้อยกว่า 15 วัน)

ระหว่างวันที่ 25 พฤษภาคม – 8 มิถุนายน 2566
การประชุมสัมมนารับฟังความคิดเห็นและปรึกษาหารือกับประชาชน
 • วันที่ 9 มิถุนายน 2566 เวลา 13.00-16.00 น.
  ณ ห้อง A 502 อาคารเรียนมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ 2 วิทยาเขตบางพลี
 • วันที่ 12 มิถุนายน 2566 เวลา 13.00-16.00 น.
  ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 5 อาคารสำนักงานเทศบาลเมืองลัดหลวง
 • วันที่ 13 มิถุนายน 2566 เวลา 13.00-16.00 น.
  ณ ห้องประชุมชั้น 2 องค์การบริหารส่วนตำบลบางกะเจ้า
ผู้มีส่วนได้เสียสามารถยื่นคำร้องแสดงความเห็นเกี่ยวการวางและจัดทำผังเมืองรวมสมุทรปราการ (ปรับปรุงครั้งที่ 3)
 • ด้วยวาจาระหว่างการประชุมสัมมนาฯ ในวันที่ 9 มิถุนายน 2566 12 มิถุนายน 2566 และวันที่ 13 มิถุนายน 2566
 • ยื่นเป็นลายลักษณ์อักษรต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือส่งทางไปรษณีย์มายังองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ หรือยื่นทางเว็บไซต์ของกรมโยธาธิการและผังเมือง หรือเว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ หรือเว็บไซต์ของโครงการ ระหว่างวันที่ 9 – 28 มิถุนายน 2566

ผู้รับผิดชอบโครงการ

สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสมุทรปราการ

ที่อยู่ : ศาลาประชาคม ชั้น 2 ตำบลปากน้ำ
อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ
10270

โทรศัพท์ : 02-395-1823-4

โทรสาร : 02-395-1726 และ 02-395-2552

Website : pvnweb.dpt.go.th/samutprakan/

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ

ที่อยู่ : เลขที่ 29 ถนนสุทธิภิรมย์ ตำบลปากน้ำ
อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ
10270

โทรศัพท์ : 02-395-4560 และ 02-389-0600

โทรสาร : 02-382-6066

Website : samutprakan-pao.go.th

บริษัท โชติจินดา คอนซัลแตนท์ จำกัด

ที่อยู่ : เลขที่ 1473/4 อาคารโชติจินดา (สำนักงานใหญ่)
ซอยพัฒนาการ 31/1 ถนนพัฒนาการ แขวงสวนหลวง
เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250

โทรศัพท์ : 02-318-7235

โทรสาร : 02-318-7236

E-mail : samutprakarn3urban@gmail.com

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart