ดาวน์โหลด

การประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน
ในการวางและจัดทำผังเมืองรวมสมุทรปราการ (ปรับปรุงครั้งที่ 3)

กลุ่มที่ 1 : อําเภอเมืองสมุทรปราการ อําเภอบางบ่อ อําเภอบางพลี อําเภอบางเสาธง

ดาวน์โหลดได้ตั้งแต่ วันศุกร์ที่ 9 มิถุนายน 2566

กลุ่มที่ 2 : อำเภอพระประแดง อำเภอพระสมุทรเจดีย์

ดาวน์โหลดได้ตั้งแต่ วันจันทร์ที่ 12 มิถุนายน 2566

กลุ่มที่ 3 : พื้นที่คุ้งบางกะเจ้า

ดาวน์โหลดได้ตั้งแต่ วันอังคารที่ 13 มิถุนายน 2566

สรุปข้อกำหนดการใช้ประโยชน์ที่ดิน

ร่างผังเมืองรวมสมุทรปราการ (ปรับปรุงครั้งที่ 3)

การประชุมเพื่อระดมความคิดเห็นจากผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งในเขตจังหวัดสมุทรปราการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

กลุ่มที่ 1 : ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้แทนส่วนราชการ และรัฐวิสาหกิจ
กลุ่มที่ 2 : ผู้บริหารของอบจ.สมุทรปราการ และสมาชิกสภาอบจ.สมุทรปราการ
กลุ่มที่ 3 : ผู้บริหารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของจังหวัดสมุทรปราการ

การประชุมเพื่อระดมความคิดเห็นจากภาคเอกชน
ผู้ประกอบการ องค์กรและสมาคมวิชาชีพ

กลุ่มที่ 1 : ภาคอุตสาหกรรม โลจิสติกส์และการคมนาคมขนส่ง
กลุ่มที่ 2 : ภาคเกษตรกรรม การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
กลุ่มที่ 3 : ภาคเกษตรกรรม การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

การประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน

กลุ่มที่ 1 : อำเภอเมืองสมุทรปราการ
กลุ่มที่ 2 : อำเภอบางพลี
กลุ่มที่ 3 : อำเภอบางบ่อ
กลุ่มที่ 4 : อำเภอบางเสาธง
กลุ่มที่ 5 : อำเภอพระประแดง
กลุ่มที่ 6 : อำเภอพระสมุทรเจดีย์

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart